به روز رسانی افزونه ماهور.

در این پست تلاش می‌کنم به بهانه به روزرسانی افزونه ماهور کمی درباره افزونه‌های فایرفاکس و چگونگی ساخت یک افزونه برای فایرفاکس بنویسم.

افزونه‌های فایرفاکس

تا پیش از نوامبر ۲۰۱۷ ابزارهای مختلفی برای ساخت یک افزونه فایرفاکس وجود داشت اما در نسخه‌های به روزتر برخی از آنها مانند ‫overlay add-ons‬، ‫bootstrapped add-ons‬، ‫Add-on SDK‬ و … دیگر پشتیبانی نمی‌شوند. افزونه‌های جدید باید با استفاده از WebExtensions APIها ساخته شوند. اگر یک افزونه Legacy دارید برای سازگاری آن با نسخه های به روز فایرفاکس و ساخت WebExtension می‌توانید از این راهنمای موزیلا استفاده کنید.

ساختار WebExtensionها

هر WebExtension یک فایل manifest.json دارد که ساختار، منابع و ویژگی‌های آن را مشخص می‌کند. عکس زیر ساختار کلی فایل manifest.jason را در یک WebExtension نشان می دهد.

ساختار webextensionها

نمونه فایل manifest.json افزونه ماهور:

{
 "manifest_version": 2,
 "name": "Mahour",
 "description": "Adds a new Iranian(Persian/Jalali/Khorshidi) date column to ThunderBird.",
 "version": "1.1.2",
 "homepage_url": "https://github.com/mhdzli/mahour",
 "author": "M.Zeinali",
 "applications": {
  "gecko": {
   "id": "mahour@zmim.ir",
   "strict_min_version": "68.0a1"
  }
 },
 "[experiment_apis](experiment_apis)": {
  "MahourDate": {
   "schema": "api/schema.json",
   "parent": {
    "scopes": ["addon_parent"],
    "paths": [["MahourDate"]],
    "script": "api/experiments.js"
   }
  }
 },
 "background": {
  "scripts": ["background/background.js"]
 },
 "browser_action": {
  "default_title": "ماهور",
  "default_popup": "popup/popup.html",
  "default_icon": {
   "48": "assets/icons/icon48.png"
  }
 },
 "options_ui": {
  "page": "options/options.html",
  "open_in_tab": false
 },
 "icons": {
  "32": "assets/icons/icon32.png",
  "48": "assets/icons/icon48.png",
  "64": "assets/icons/icon64.png",
  "128": "assets/icons/icon128.png"
 },
 "permissions": ["storage"]
}

این فایل دربردارنده کلیدهای زیر است:

 • کلیدهای اساسی که بایست حتما تعریف شوند:
 • کلیدهای انتخابی:
 • تنظیمات ویژه مرورگر (browser_specific_settings یا در اینجا applications). ویژگی‌های مرورگر برای اجرای افزونه چنانچه نیاز باشد در این کلید مشخص می‌شوند:
  • حداقل ورژن موتور ساخت محتوای مرورگر (gecko: content rendering engine)
  • شناسه افزونه برای موتور تولید محتوا (gecko.id)
 • اسکریپت پس زمینه (Background scripts): این اسکریپت در قالب یک صفحه ویژه به نام background page در پس زمینه اجرا می‌شود.
 • اسکریپت‌های ساخت محتوا (Content scripts) که کار اصلی را بر عهده دارند و خوراک بخش‌های گوناگون افزونه را تولید می‌کنند. افزونه ماهور به جای این کلید از experiment_apis بهره برده است. اسکریپت تولید محتوا درون API بارگذاری می‌شود.
 • رابط برنامه‌نویسی آزمایشی نرم‌افزار (experiment_apis): با این کلید می‌توان یک رابط برنامه نویسی تازه برای استفاده در افزونه ساخت.
 • صفحه‌های پیش فرض که مانند یک صفحه وب معمولی می‌توانند از فایلهای css و js استفاده کنند:
  • نوار کناری (Sidebars)
  • پنجره‌های بازشو (popups) ویژگی‌های مربوط به آن در کلید browser_action || page_action تعریف می‌شود.
  • سامان‌دهی (options): ویژگی‌های مربوط به آن در کلید options_ui تعریف می‌شود. این کلید در صفحه Add-ons Manager گزینه Preferences را برای افزونه نمایان می‌کند. با کلیک کردن روی آن، صفحه ساماندهی در این بخش بارگذاری شده و امکان تغییر ویژگی‌های افزونه را فراهم می‌کند. (ست کردن ویژگی open_in_tab صفحه جدیدی برای بارگذاری باز خواهد کرد.)
 • صفحه‌های افزونه (Extension pages): هر افزونه می‌تواند جدا از صفحه‌های پیش فرض، دربردارنده صفحه‌های ویژه خودش نیز باشد که اینجا تعریف می‌شوند.
 • منابع مورد نیاز تولید محتوا (Web accessible resources): چنانچه بخواهیم از فایل‌های ‫HTML‬، ‫CSS‬، ‫JavaScript‬ و … در تولید محتوای افزونه استفاده کنیم آنها را در اینجا مشخص می‌کنیم. (نمونه: چنانچه افزونه نیاز دارد که عکس‌هایی را در صفحه‌های وب نمایش دهد، آنها را در اینجا مسیردهی می‌کنیم تا به آنها دسترسی داشته باشیم.)
 • مجوزها (permissions): مجوزهای مورد نیاز برنامه با این کلید مشخص می‌شوند. برای مجوزهای اختیاری که نداشتن آنها جلوی اجرای برنامه را نمی‌گیرد از کلید optional_permissions استفاده می‌شود.

رابط برنامه نویسی افزونه‌ها

برای درک بهتر APIهای موزیلا و چگونگی استفاده از آنها این راهنما را بخوانید.

در زیر نمونه یک API تعریف شده در فایل manifest.json را مشاهده می‌کنید.

{
 "manifest_version": 2,
 "name": "Extension containing an experimental API",
 "experiment_apis": {
  "apiname": {
   "schema": "schema.json",
   "parent": {
    "scopes": ["addon_parent"],
    "paths": [["myapi"]],
    "script": "implementation.js"
   },

   "child": {
    "scopes": ["addon_child"],
    "paths": [["myapi"]],
    "script": "child-implementation.js"
   }
  }
 }
}

در هر API یک یا چند فضای نام تعریف می‌شود، که اشیا آن را می‌توان در اسکریپت‌های افزونه فراخوانی کرد. برای هر API باید یک schema تعریف شود که ویژگی‌های API را مشخص می‌کند. کلید schema در فایل manifest.json درون مسیر اصلی افزونه یک مسیر نسبی برای فایل schema مشخص می‌کند.

ویژگی‌های اصلی پردازش سرپرست (parent process) و پردازشهای فرزند (child processes) با کلیدهای parent و child در script مسیردهی می‌شوند.

در حال حاضر تنها گزینه‌های مجاز کلید scops برای مشخص کردن محدوده دسترسی هر فضای نام addon-child و addon-parent هستند.

فایل schema برای افزونه ماهور:

[
 {
  "namespace": "MahourDate",
  "functions": [
   {
    "name": "addWindowListener",
    "type": "function",
    "description": "Adds a listener 3pane windows",
    "async": false,
    "parameters": [
     {
      "name": "hich",
      "type": "string",
      "description": "hich"
     }
    ]
   },
   {
    "name": "changeSettings",
    "type": "function",
    "description": "Handle Prefrences",
    "async": true,
    "parameters": [
     {
      "name": "newSettings",
      "type": "object",
      "properties": {
       "longMonth": { "type": "boolean" },
       "showTime": { "type": "boolean" },
       "weekDay": { "type": "boolean" },
       "englishNumbers": { "type": "boolean" }
      }
     }
    ]
   }
  ]
 }
]

در این فایل برای فضای نام MahourDate دو تابع addWindowListener و changeSettings تعریف شده است. تابع نخست در زمان شروع برنامه یک windowListener برای کنترل نمایش ستون تاریخ به برنامه اضافه می‌کند. تابع دوم با عوض کردن تنظیمات برنامه ستون تاریخ را دوباره می‌سازد و نمایش می‌دهد.

توجه: فراخوانی این توابع در background script باید با یک متغیر همراه باشد. بنابراین هر چند addWindowListener نیازی به ورودی ندارد، برای آن یک متغیر به نام hich (هیچ😂) تعریف شده است.

این توابع درون اسکریپت api/experiments.js تعریف شده‌اند، که در ویژگی parent رابط برنامه نویسی MahourDate در فایل manifest.json افزونه مسیردهی شده است.

فایل experiment.js:

// This Source Code Form is subject to the terms of the
// GNU General Public License, version 3.0.

"use strict";

var { Services } = ChromeUtils.import("resource://gre/modules/Services.jsm");
var { ExtensionSupport } = ChromeUtils.import(
 "resource:///modules/ExtensionSupport.jsm"
);
var { ExtensionParent } = ChromeUtils.import(
 "resource://gre/modules/ExtensionParent.jsm"
);

const EXTENSION_NAME = "mahour@zmim.ir";
var extension = ExtensionParent.GlobalManager.getExtension(EXTENSION_NAME);

//customizeable options
var monthStyle = "long";
var timeStyle = "2-digit";
var weekDayStyle = "hidden";
var numbersStyle = "arabext";

// Implements the functions defined in the experiments section of schema.json.
var MahourDate = class extends ExtensionCommon.ExtensionAPI {
 onStartup() {}

 onShutdown(isAppShutdown) {
  if (isAppShutdown) return;
  // Looks like we got uninstalled. Maybe a new version will be installed now.
  // Due to new versions not taking effect (https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1634348)
  // we invalidate the startup cache. That's the same effect as starting with -purgecaches
  // (or deleting the startupCache directory from the profile).
  Services.obs.notifyObservers(null, "startupcache-invalidate");
 }

 getAPI(context) {
  context.callOnClose(this);
  return {
   MahourDate: {
    addWindowListener(hich) {
     // Adds a listener to detect new windows.
     ExtensionSupport.registerWindowListener(EXTENSION_NAME, {
      chromeURLs: [
       "chrome://messenger/content/messenger.xul",
       "chrome://messenger/content/messenger.xhtml",
      ],
      onLoadWindow: paint,
      onUnloadWindow: unpaint,
     });
    },
    changeSettings(newSettings) {
     if (newSettings.longMonth) {
      monthStyle = "long";
     } else {
      monthStyle = "2-digit";
     }
     if (newSettings.showTime) {
      timeStyle = "2-digit";
     } else {
      timeStyle = "hidden";
     }
     if (newSettings.weekDay) {
      weekDayStyle = "long";
     } else {
      weekDayStyle = "hidden";
     }
     if (newSettings.englishNumbers) {
      numbersStyle = "latn";
     } else {
      numbersStyle = "arabext";
     }
     for (let win of Services.wm.getEnumerator("mail:3pane")) {
      win.MahourDate.MahourDateHeaderView.destroy();
      win.MahourDate.MahourDateHeaderView.init(win);
     }
    },
   },
  };
 }

 close() {
  ExtensionSupport.unregisterWindowListener(EXTENSION_NAME);
  for (let win of Services.wm.getEnumerator("mail:3pane")) {
   unpaint(win);
  }
 }
};

function paint(win) {
 win.MahourDate = {};
 Services.scriptloader.loadSubScript(
  extension.getURL("content/customcol.js"),
  win.MahourDate
 );
 win.MahourDate.MahourDateHeaderView.init(win);
}

function unpaint(win) {
 win.MahourDate.MahourDateHeaderView.destroy();
 delete win.MahourDate;
}

برای اینکه امکان فراخوانی توابع addWindowListener و changeSettings وجود داشته باشد، آنها را با الگوی مشخص شده در راهنمای موزیلا و درون getAPI(context) تعریف کرده‌ایم.

تابع addWindowListener با eventهای onLoadWindow و onUnloadWindow به ترتیب توابع paint و unpaint را فراخوانی می‌کند. تابع paint با فراخوانی اسکریپت content/customcol.js محتوای ستون را تولید کرده و آن را نمایش می‌دهد. تابع unpaint نمایش ستون را متوقف و محتوای آن را پاک می‌کند.

مقدار پیش فرض متغیرهای قابل تنظیم برنامه در اینجا تعریف شده‌اند. در صورت تغییر آنها در صفحه ساماندهی افزونه تابع changeSetting با واسطه background.js فراخوانی شده و ستون تاریخ را دوباره می‌سازد و نمایش می‌دهد.

فایل content/customcol.js:

// This Source Code Form is subject to the terms of the
// GNU General Public License, version 3.0.
var { AppConstants } = ChromeUtils.import(
 "resource://gre/modules/AppConstants.jsm"
);
var { Services } = ChromeUtils.import("resource://gre/modules/Services.jsm");

const jalaliDateColumnHandler = {
 init(win) {
  this.win = win;
 },
 getCellText(row, col) {
  var date = new Date(this.getJalaliDate(this.win.gDBView.getMsgHdrAt(row)));
  var currentDate = new Date();

  //fixed options
  var yearStyle = "2-digit";
  var dayStyle = "2-digit";

  var locale = "fa-IR-u-nu-" + numbersStyle + "-ca-persian";

  var year = date.toLocaleString(locale, { year: yearStyle });
  var month = date.toLocaleString(locale, { month: monthStyle });
  var day = date.toLocaleString(locale, { day: dayStyle });
  var weekDay =
   weekDayStyle != "hidden"
    ? date.toLocaleString(locale, { weekday: weekDayStyle })
    : "";
  var time =
   timeStyle != "hidden"
    ? date.toLocaleString(locale, {
      hour: timeStyle,
      minute: timeStyle,
      hour12: false,
     }) + " ،"
    : "";

  //fix for bug that doesn't prepend zero to farsei
  if (time.length != 7 && timeStyle != "hidden") {
   var zero = numbersStyle === "arabext" ? "۰" : "0";
   time = zero + time;
  }
  var isCurrentYear;
  if (currentDate.toLocaleString(locale, { year: yearStyle }) == year) {
   isCurrentYear = true;
  } else {
   isCurrentYear = false;
  }
  var isCurrentDay;
  if (date.toDateString() === currentDate.toDateString()) {
   isCurrentDay = true;
  } else {
   isCurrentDay = false;
  }
  var isYesterday;
  var yesterdayDate = new Date();
  yesterdayDate.setDate(currentDate.getDate() - 1);
  if (date.toDateString() === yesterdayDate.toDateString()) {
   isYesterday = true;
  } else {
   isYesterday = false;
  }

  var placehodler;
  if (monthStyle === "long") {
   placeholder = "TT \u202BWD DD MM YY\u202C";
  } else {
   placeholder = "TT YY/MM/DD WD";
  }

  //remove year if it's current year
  if (isCurrentYear) {
   placeholder = placeholder.replace(/YY./, "");
  }
  //only show time if it's current day or yesterday
  if (isCurrentDay) {
   placeholder = "TT امروز";
  } else if (isYesterday) {
   placeholder = "TT دیروز";
  }

  dateString = placeholder
   .replace("YY", year)
   .replace("MM", month)
   .replace("DD", day)
   .replace("WD", weekDay)
   .replace("TT", time);

  return dateString;
 },
 getSortStringForRow(hdr) {
  return this.getJalaliDate(hdr);
 },
 isString() {
  return true;
 },
 getCellProperties(row, col, props) {},
 getRowProperties(row, props) {},
 getImageSrc(row, col) {
  return null;
 },
 getSortLongForRow(hdr) {
  return 0;
 },
 getJalaliDate(aHeader) {
  return aHeader.date / 1000;
 },
};

const columnOverlay = {
 init(win) {
  this.win = win;
  this.addColumns(win);
 },

 destroy() {
  this.destroyColumns();
 },

 observe(aMsgFolder, aTopic, aData) {
  try {
   jalaliDateColumnHandler.init(this.win);
   this.win.gDBView.addColumnHandler(
    "jalaliDateColumn",
    jalaliDateColumnHandler
   );
  } catch (ex) {
   console.error(ex);
   throw new Error("Cannot add column handler");
  }
 },

 addColumn(win, columnId, columnLabel) {
  if (win.document.getElementById(columnId)) return;

  const treeCol = win.document.createXULElement("treecol");
  treeCol.setAttribute("id", columnId);
  treeCol.setAttribute("persist", "hidden ordinal sortDirection width");
  treeCol.setAttribute("flex", "2");
  treeCol.setAttribute("closemenu", "none");
  treeCol.setAttribute("label", columnLabel);
  treeCol.setAttribute("tooltiptext", "تاریخ خورشیدی");

  const threadCols = win.document.getElementById("threadCols");
  threadCols.appendChild(treeCol);

  // Restore persisted attributes.
  let attributes = Services.xulStore.getAttributeEnumerator(
   this.win.document.URL,
   columnId
  );
  for (let attribute of attributes) {
   let value = Services.xulStore.getValue(
    this.win.document.URL,
    columnId,
    attribute
   );
   // See Thunderbird bug 1607575 and bug 1612055.
   if (
    attribute != "ordinal" ||
    parseInt(AppConstants.MOZ_APP_VERSION, 10) < 74
   ) {
    treeCol.setAttribute(attribute, value);
   } else {
    treeCol.ordinal = value;
   }
  }

  Services.obs.addObserver(this, "MsgCreateDBView", false);
 },

 addColumns(win) {
  this.addColumn(win, "jalaliDateColumn", "تاریخ");
 },

 destroyColumn(columnId) {
  const treeCol = this.win.document.getElementById(columnId);
  if (!treeCol) return;
  treeCol.remove();
 },

 destroyColumns() {
  this.destroyColumn("jalaliDateColumn");
  Services.obs.removeObserver(this, "MsgCreateDBView");
 },
};

var MahourDateHeaderView = {
 init(win) {
  this.win = win;
  columnOverlay.init(win);

  // Usually the column handler is added when the window loads.
  // In our setup it's added later and we may miss the first notification.
  // So we fire one ourserves.
  if (
   win.gDBView &&
   win.document.documentElement.getAttribute("windowtype") == "mail:3pane"
  ) {
   Services.obs.notifyObservers(null, "MsgCreateDBView");
  }
 },

 destroy() {
  columnOverlay.destroy();
 },
};

محتوای اصلی ستون اینجا ساخته می‌شود و ستون جدید ایجاد می‌شود.

اسکریپت پس زمینه

اسکریپت‌های پس زمینه به عنوان صفحه‌های ویژه مشخصه window را با ویژگی Document Object Model دارند.

ویژگی‌های صفحه پس زمینه:

صفحه پس زمینه زمانی که افزونه مجوزهای لازم را داشته باشد، می‌تواند به WebExtension APIها دسترسی داشته باشد. همچنین با توجه به دسترسی به میزبان (host permissions) امکان فرستادن درخواست‌های XHR را دارد. برای آگاهی بیشتر در این زمینه کلید واژه Cross-origin access را جستجو کنید.

اسکریپت پس زمینه دسترسی مستقیم به صفحه‌های وب ندارد، اما می‌تواند اسکریپت‌های تولید محتوا (content scripts) را در آنها بارگذاری کند و با استفاده از message-passing API با آنها ارتباط برقرار کند. از این شیوه در افزونه ماهور استفاده شده است.

نکته: اسکریپت‌های پس زمینه برای جلوگیری از دسترسی به کنش‌های نابجا محدودیت‌هایی نیز دارند. نداشتن توان فراخوانی eval() نمون‌ای از این محدودیت‌ها است. برای آگاهی بیشتر Content Security Policy را بخوانید. همچنین امکان فراخوانی alert()، confirm()، یا prompt() نیز در این صفحه وجود ندارد.

کد اسکریپت پس زمینه ماهور:

"use strict";

/*
Default settings. Initialize storage to these values.
*/
var datePrefrences = {
 longMonth: true,
 showTime: true,
 weekDay: false,
 englishNumbers: false,
};

/*
Generic error logger.
*/
function onError(e) {
 console.error(e);
}

/*
On startup, check whether we have stored settings.
If we don't, then store the default settings.
*/
function checkStoredSettings(storedSettings) {
 if (!storedSettings.datePrefrences) {
  browser.storage.local.set({ datePrefrences });
 }
}

function repaint(newSettings) {
 browser.MahourDate.changeSettings(newSettings);
}

const gettingStoredSettings = browser.storage.local.get();
gettingStoredSettings.then(checkStoredSettings, onError);

/* globals browser */
var init = async () => {
 browser.MahourDate.addWindowListener("hich");
};

init();

برای استفاده از ‪browser.storage.local.get()‬ و ‪browser.storage.local.set()‬ در فایل manifest.jason مجوز storage گرفته شده است. MahourDate شناسه API تازه این افزونه است. با استفاده از browser.MahourDate.changeSettings(newSettings) یکی از توابع آن برای اعمال تنظیمات فراخوانی می‌شود.

منابع مفید:

اگر با ساخت افزونه‌ها آشنایی ندارید و تازه می‌خواهید شروع کنید این ویدیوی آقای شجاعی را ببینید:

برای تست افزونه‌ها روی Thunderbird در صفحه Add-ons Manager روی Tools for all add-ons ( ) کلیک کنید. با انتخاب گزینه Debug Add-ons یک تب جدید باز می‌شود که در آن افزونه ها را می‌توانید موقتا نصب و امتحان کنید. کافی است روی Load Temporary Add-on کلیک کنید و فایل manifest.json افزونه را انتخاب کنید.

دیدگاه‌ها

می‌توانید دیدگاه‌های این پست را در ماستودون و اینجا ببینید. برای نوشتن دیدگاه خود روی لینک زیر کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه‌

دیدن دیدگاه‌ها