افزودن terminfo به سرور

جابجایی فایل بین گوشی اندروید و سیستم گنو/لینوکس و مشکل terminfo برای ترمینال foot

من روی سیستم از تریمینال امولاتور foot استقاده می‌کنم که روی wayland به درستی اجرا می‌شود و بسیار ساده، سریع و مینیمال است. برای جابجایی فایل‌ها بین گوشی اندروید و سیستم گنو/لینوکس هم از scp یا rsync روی ssh استفاده می‌کنم. اگر دوست دارید، می‌توانید ویدیوی آموزشی که در این باره ساختم را ببینید.

هنگامی که برای اولین بار از ترمینال foot به گوشی اندرویدم ssh کردم، رنگ‌های ترمینال به درستی نمایش داده نمی‌شد و هر کاراکتری که تایپ می‌کردم دو بار نوشته می‌شد. پس از کمی جستجو فهمیدم که مشکل مربوط به داده‌های terminfo و نبود آنها روی termux است. اینجا می‌توانید نبود رنگ‌ها و همچنین تکرار چند باره داده‌های zsh prompt را روی ترماکس بعد از ssh ببینید و آن را با گوشی مقایسه کنید:

نبود `terminfo`

نبود داده‌های terminfo روی سرور

ممکن است برای شما هم بارها پیش آمده باشد که هنگام اجرای یک برنامه تحت ترمینال روی سروری که به آن ssh کرده‌اید این خطاها را دریافت کرده باشید:

Error opening terminal: xterm-kitty.
# OR
WARNING: terminal is not fully functional
/etc/hosts  (press RETURN)

این مشکلات به همان دلیلی که گفتم پیش می‌آیند.

چه باید کرد؟

  • روی سرور با export TERM=xterm متغیر محیطی ‪$TERM‬ را تغییر دهید و آزمایش کنید که آیا مشکل برطرف می‌شود یا خیر.
  • ترمینال امولاتوری را که استفاده می‌کنید روی سرور هم نصب کنید. (برای من این کار نشدنی بود چرا که روی ترماکس می‌خواستم ssh بزنم.)
  • داده‌های terminfo را به سرور بیافزایید.

افزودن داده‌های terminfo به سرور

  • اگر داده‌های terminfo را در یک فایل دارید می‌توانید آنها را به سرور منتقل کرده و با استفاده از tic آنها را نصب کنید.
rsync <PATH-TO-YOUR.TERMINFO> <REMOTE-MACHINE>:/tmp
ssh <REMOTE-MACHINE>
sudo tic /tmp/emu.terminfo

اگر این داده‌ها را ندارید می‌توانید با استفاده از ‪infocmp > foot.terminfo‬ آنها را ببینید و در یک فایل ذخیره کنید. برای foot این داده‌ها به این صورت هستند:

infocmp
#	Reconstructed via infocmp from file: /usr/share/terminfo/f/foot
foot|foot terminal emulator,
	am, bce, bw, ccc, hs, mir, msgr, npc, xenl,
	colors#0x100, cols#80, it#8, lines#24, pairs#0x10000,
	acsc=``aaffggiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~,
	bel=^G, blink=\E[5m, bold=\E[1m, cbt=\E[Z, civis=\E[?25l,
	clear=\E[H\E[2J, cnorm=\E[?12l\E[?25h, cr=\r,
	csr=\E[%i%p1%d;%p2%dr, cub=\E[%p1%dD, cub1=^H,
	cud=\E[%p1%dB, cud1=\n, cuf=\E[%p1%dC, cuf1=\E[C,
	cup=\E[%i%p1%d;%p2%dH, cuu=\E[%p1%dA, cuu1=\E[A,
	cvvis=\E[?12;25h, dch=\E[%p1%dP, dch1=\E[P, dim=\E[2m,
	dl=\E[%p1%dM, dl1=\E[M, ech=\E[%p1%dX, ed=\E[J, el=\E[K,
	el1=\E[1K, flash=\E]555\E\\, home=\E[H, hpa=\E[%i%p1%dG,
	ht=^I, hts=\EH, ich=\E[%p1%d@, ich1=\E[@, il=\E[%p1%dL,
	il1=\E[L, ind=\n, indn=\E[%p1%dS,
	initc=\E]4;%p1%d;rgb:%p2%{255}%*%{1000}%/%2.2X/%p3%{255}%*%{1000}%/%2.2X/%p4%{255}%*%{1000}%/%2.2X\E\\,
	invis=\E[8m, is2=\E[!p\E[?3;4l\E[4l\E>, kDC=\E[3;2~,
	kEND=\E[1;2F, kHOM=\E[1;2H, kIC=\E[2;2~, kLFT=\E[1;2D,
	kNXT=\E[6;2~, kPRV=\E[5;2~, kRIT=\E[1;2C, kbs=^?,
	kcbt=\E[Z, kcub1=\EOD, kcud1=\EOB, kcuf1=\EOC, kcuu1=\EOA,
	kdch1=\E[3~, kend=\EOF, kf1=\EOP, kf10=\E[21~, kf11=\E[23~,
	kf12=\E[24~, kf13=\E[1;2P, kf14=\E[1;2Q, kf15=\E[1;2R,
	kf16=\E[1;2S, kf17=\E[15;2~, kf18=\E[17;2~,
	kf19=\E[18;2~, kf2=\EOQ, kf20=\E[19;2~, kf21=\E[20;2~,
	kf22=\E[21;2~, kf23=\E[23;2~, kf24=\E[24;2~,
	kf25=\E[1;5P, kf26=\E[1;5Q, kf27=\E[1;5R, kf28=\E[1;5S,
	kf29=\E[15;5~, kf3=\EOR, kf30=\E[17;5~, kf31=\E[18;5~,
	kf32=\E[19;5~, kf33=\E[20;5~, kf34=\E[21;5~,
	kf35=\E[23;5~, kf36=\E[24;5~, kf37=\E[1;6P, kf38=\E[1;6Q,
	kf39=\E[1;6R, kf4=\EOS, kf40=\E[1;6S, kf41=\E[15;6~,
	kf42=\E[17;6~, kf43=\E[18;6~, kf44=\E[19;6~,
	kf45=\E[20;6~, kf46=\E[21;6~, kf47=\E[23;6~,
	kf48=\E[24;6~, kf49=\E[1;3P, kf5=\E[15~, kf50=\E[1;3Q,
	kf51=\E[1;3R, kf52=\E[1;3S, kf53=\E[15;3~, kf54=\E[17;3~,
	kf55=\E[18;3~, kf56=\E[19;3~, kf57=\E[20;3~,
	kf58=\E[21;3~, kf59=\E[23;3~, kf6=\E[17~, kf60=\E[24;3~,
	kf61=\E[1;4P, kf62=\E[1;4Q, kf63=\E[1;4R, kf7=\E[18~,
	kf8=\E[19~, kf9=\E[20~, khome=\EOH, kich1=\E[2~,
	kind=\E[1;2B, kmous=\E[<, knp=\E[6~, kpp=\E[5~,
	kri=\E[1;2A, oc=\E]104\E\\, op=\E[39;49m, rc=\E8,
	rep=%p1%c\E[%p2%{1}%-%db, rev=\E[7m, ri=\EM,
	rin=\E[%p1%dT, ritm=\E[23m, rmacs=\E(B, rmam=\E[?7l,
	rmcup=\E[?1049l\E[23;0;0t, rmir=\E[4l, rmkx=\E[?1l\E>,
	rmso=\E[27m, rmul=\E[24m, rs1=\Ec,
	rs2=\E[!p\E[?3;4l\E[4l\E>, sc=\E7,
	setab=\E[%?%p1%{8}%<%t4%p1%d%e%p1%{16}%<%t10%p1%{8}%-%d%e48:5:%p1%d%;m,
	setaf=\E[%?%p1%{8}%<%t3%p1%d%e%p1%{16}%<%t9%p1%{8}%-%d%e38:5:%p1%d%;m,
	sgr=%?%p9%t\E(0%e\E(B%;\E[0%?%p6%t;1%;%?%p5%t;2%;%?%p2%t;4%;%?%p1%p3%|%t;7%;%?%p4%t;5%;%?%p7%t;8%;m,
	sgr0=\E(B\E[m, sitm=\E[3m, smacs=\E(0, smam=\E[?7h,
	smcup=\E[?1049h\E[22;0;0t, smir=\E[4h, smkx=\E[?1h\E=,
	smso=\E[7m, smul=\E[4m, tbc=\E[3g, u6=\E[%i%d;%dR,
	u7=\E[6n, u8=\E[?%[;0123456789]c, u9=\E[c,
	vpa=\E[%i%p1%dd,
  • راه ساده‌تر این است که پس از تولید این داده‌ها مستقیم آنها را به سرور فرستاده و نصب کنید:
infocmp | ssh <REMOTE-MACHINE> "tic -x /dev/stdin"
  • اما اگر سرور شما قدیمی است و یا به هر دلیلی tic امکان دسترسی به /dev/stdin را ندارد، می‌توانید داده‌ها را مستقیم روی فایلی در سرور بریزید و بعد نصب کنید:
infocmp | ssh <REMOTE-MACHINE> "cat > /tmp/terminfo && tic -x /tmp/terminfo; rm /tmp/terminfo"

پس از افزودن داده‌های foot به termux مشکل من حل شد.

نمایش درست رنگ‌ها پس از افزودن داده‌های `terminfo`

منابع:

دیدگاه‌ها

می‌توانید دیدگاه‌های این پست را در ماستودون و اینجا ببینید. برای نوشتن دیدگاه خود روی لینک زیر کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه‌

دیدن دیدگاه‌ها